Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę twojbillboard.pl 83-000 Pruszcz Gdański ul. Powstańców Warszawy 81 zwanej dalej jako Sklep Internetowy.

Administratorem danych jest twojbillboard.pl z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Powstańców Warszawy 81, NIP: 593-203-53-30, REGON: 191948564, zwana dalej Sklep Internetowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO dane osobowe zbierane przez Sklep Internetowy są to pozostawione w Newsletterze a dokładnie adresy email oraz informacje pozostawione w plikach cookies.

&1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Sklep Internetowy zbiera dane takie jak adres email w celu informowania Klienta o nowościach, promocjach i zmianach w Sklepie Internetowym.

 2. Przekazanie danych osobowych do Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych w formularzach danych uniemożliwia wykonanie umowy czy usługi Newslettera.

&2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy np. dostawcom usług IT na zlecenie administratora. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sklep Internetowy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Klienta, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat.

 4. W przypadku skierowania żądania Sklep Lambda udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

&3. Prawa do cofnięcia zgody

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sklepowi Internetowemu.

  2. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z Newslettera.

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep Internetowy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 3. Klient ma prawo żądać od Sklepu Internetowego przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

&4 Administrator ochrony danych, informacje kontaktowe:

W celu uzyskania dostępu do informacji o przetwarzanych danych w Sklepie Lambda należy wysłać informację na adres: Email: biuro@twojbillboard.pl lub adres korespondencyjny: twojbillboard.pl 83-000 Pruszcz Gdański ul. Powstańców Warszawy 81 z dopiskiem „RODO”

&5 Polityka Prywatności

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2023r.

 

Skip to content